Skip to content

Publications

• *, Equal contribution; #, Corresponding author

• 1. Kim, Jin-Soo#; Chen, Jia#. Base editing of organellar DNA with programmable deaminases. NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY. Jan 2024. 25:34-45.

• 2. Xiang, Jiangchao*; Xu, Wenchao*; Wu, Jing*; Luo, Yaxin; Yang, Bei#; Chen, Jia#. Nucleoside deaminases: the key players in base editing toolkit. BIOPHYSICS REPORTS. Dec 2023. 9(6):325-337.

• 3. Han, Wenyan*; Qiu, Houyuan*; Sun, Shangwu*; Fu, Zhican*; Wang, Guoquan*; Qian, Xiaowen*; Wang, Lijie; Zhai, Xiaowen; Wei, Jia; Wang, Yichuan; Guo, Yilin; Cao, Guohua; Ji, Ruijin; Zhang, Yizhou; Ma, Hongxia; Wang, Hongsheng; Zhao, Mingli; Wu, Jing; Bi, Lili; Chen, Qiubing; Li, Zifeng; Yu, Ling; Mou, Xiaodun; Yin, Hao; Yang, Li#; Chen, Jia#; Yang, Bei#; Zhang, Ying#. Base editing of the HBG promoter induces potent fetal hemoglobin expression with no detectable off-target mutations in human HSCs. CELL STEM CELL. Nov 2023. 30(12):1624-1639.

• 4. Yang, Li#; Chen, Jia#. Expanding genome editing scopes with artificial intelligence. SCIENCE BULLETIN. Oct 2023. 68(23):2881-2883.

• 5. Han, Wenyan*; Gao, Baoqing*; Zhu, Junjie*; He, Zongxing*; Li, Jianfeng#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Design and application of the transformer base editor in mammalian cells and mice. NATURE PROTOCOLS. Oct 2023. 18:3194-3228.

• 6. Zhao, Wenwen*; Li, Jifang*; Wang, Xiao*; Xu, Wei*; Gao, Baoqing*; Xiang, Jiangchao; Hou, Yaofeng; Liu, Wei; Wu, Jing; Qi, Qilian; Wei, Jia; Yang, Xiaoyu; Lu, Lu#; Yang, Li#; Chen, Jia#; Yang, Bei#. Prime editor-mediated functional reshaping of ACE2 prevents the entry of multiple human coronaviruses, including SARS-CoV-2variants. MEDCOMM. Sep 2023; 4:e356.

• 7. Jia, Xinshuo*; Li, Yanan*; Wang, Teng; Bi, Lulu; Guo, Lijuan; Chen, Ziting; Zhang, Xia; Ye, Shasha; Chen, Jia; Yang, Bei; Sun, Bo#. Discrete RNA–DNA hybrid cleavage by the EXD2 exonuclease pinpoints two rate-limiting steps. THE EMBO JOURNAL. Jan 2023. 42:e111703.

• 8. Li, Xiaosa*#; Zhou, Lina*; Gao, Bao Qing*; Li, Guangye; Wang, Xiao; Wang, Ying; Wei, Jia; Han, Wenyan; Wang, Zixian; Li, Jifang; Gao, Runze; Zhu, Junjie; Xu, Wenchao; Wu, Jing; Yang, Bei; Sun, Xiaodong#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Highly efficient prime editing by introducing same-sense mutations in pegRNA or stabilizing its structure. NATURE COMMUNICATIONS. Mar 2022. 13(1):1669.

• 9. Gao, Runze*; Fu, Zhi-Can*; Li, Xiangyang*; Wang, Ying*; Wei, Jia; Li, Guangye; Wang, Lijie; Wu, Jing; Huang, Xingxu#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Genomic and Transcriptomic Analyses of Prime Editing Guide RNA-Independent Off-Target Effects by Prime Editors. CRISPR JOURNAL. Apr 2022. 5(2):276-293.

• 10. Li, Guanglei*; Li, Xiangyang*; Zhuang, Songkuan*; Wang, Liren*; Zhu, Yifan*; Chen, Yangcan*; Sun, Wen*; Wu, Zeguang*; Zhou, Zhuo*; Chen, Jia#; Huang, Xingxu#; Wang, Jin#; Li, Dali#; Li, Wei#; Wang, Haoyi#; Wei, Wensheng#. Gene editing and its applications in biomedicine. SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES. Apr 2022. 65(4):660-700.

• 11. Gao, Xiang*; Ma, Xukai*; Li, Xiang; Li, Guowei; Liu, Chuxiao; Zhang, Jun; Wang, Ying; Wei, Jia; Chen, Jia; Chen, Lingling; Yang, Li#. Knockout of circRNAs by base editing back-splice sites of circularized exons. GENOME BIOLOGY. Jan 2022. 23(1):16.

• 12. Gao, Caixia#; Chen, Jia#. CRISPR Adventures in China. CRISPR JOURNAL. Jun 2021. 4(3):304-306.

• 13. Wang, Lijie*; Xue, Wei*; Zhang, Hongxia*; Gao, Runze*; Qiu, Houyuan*; Wei, Jia; Zhou, Lina; Lei, Yun-Ni; Wu, Xiaocheng; Li, Xiao; Liu, Chengfang; Wu, Jing; Chen, Qiubing; Ma, Hanhui; Huang, Xingxu; Cai, Cheguo; Zhang, Ying; Yang, Bei#; Yin, Hao#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Eliminating base-editor-induced genome-wide and transcriptome-wide off-target mutations. NATURE CELL BIOLOGY. May 2021. 23(5):552-563.

• 14. Yang, Li#; Chen, Jia#. A Tale of Two Moieties: Rapidly Evolving CRISPR/Cas-Based Genome Editing. TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES. Oct 2020. 45(10):874-888.

• 15. Wang, Xiao*; Ding, Chengfeng*; Yu, Wenxia*; Wang, Ying*; He, Siting*; Yang, Bei*; Xiong, Yi-Chun; Wei, Jia; Li, Jifang; Liang, Jiayi; Lu, Zongyang; Zhu, Wei; Wu, Jing; Zhou, Zhi; Huang, Xingxu; Liu, Zhen#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Cas12a Base Editors Induce Efficient and Specific Editing with Low DNA Damage Response. CELL REPORTS. Jun 2020. 31(9).

• 16. Yang, Li#; Yang, Bei#; Chen, Jia#. One Prime for All Editing. CELL. Dec 2019. 179(7):1448-1450.

• 17. Wang, Ying*; Gao, Runze*; Wu, Jing*; Xiong, Yi-Chun; Wei, Jia; Zhang, Sipin; Yang, Bei; Chen, Jia#; Yang, Li#. Comparison of cytosine base editors and development of the BEable-GPS database for targeting pathogenic SNVs. GENOME BIOLOGY. Oct 2019. 20(1).

• 18. Chen, Jia#; Yang, Bei#; Yang, Li#. To BE or not to BE, that is the question. NATURE BIOTECHNOLOGY. May 2019. 37(5):520-521.

• 19. Yang, Bei#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Development and Application of Base Editors. CRISPR JOURNAL. Apr 2019. 2(2):91-104.

• 20. Li, Jianan*; Liu, Zhen*; Huang, Shisheng*; Wang, Xiao; Li, Guanglei; Xu, Yuting; Yu, Wenxia; Chen, Shanshan; Zhang, Yu; Ma, Hanhui; Ke, Zunfu; Chen, Jia#; Sun, Qiang#; Huang, Xingxu#. Efficient base editing in G/C-rich regions to model androgen insensitivity syndrome. CELL RESEARCH. Feb 2019. 29(2):174-176.

• 21. Zeng, Yanting*; Li, Jianan*; Li, Guanglei*; Huang, Shisheng; Yu, Wenxia; Zhang, Yu; Chen, Dunjin; Chen, Jia; Liu, Jianqiao#; Huang,Xingxu#. Correction of the Marfan Syndrome Pathogenic FBN1 Mutation by Base Editing in Human Cells and Heterozygous Embryos. MOLECULAR THERAPY. Nov 2018. 26(11):2631-2637.

• 22. Wang, Xiao*; Li, Jianan*; Wang, Ying*; Yang, Bei*; Wei, Jia*; Wu, Jing; Wang, Ruixuan; Huang, Xingxu#; Chen, Jia#; Yang, Li#. Efficient base editing in methylated regions with a human APOBEC3A-Cas9 fusion. NATURE BIOTECHNOLOGY. Oct 2018. 36(10):946-949.

• 23. Jiang, Wen*; Feng, Songjie*; Huang, Shisheng; Yu, Wenxia; Li, Guanglei; Yang, Guang; Liu, Yajing; Zhang, Yu; Zhang, Lei; Hou, Yu; Chen, Jia; Chen, Jieping#; Huang, Xingxu#. BE-PLUS: a new base editing tool with broadened editing window and enhanced fidelity. CELL RESEARCH. Aug 2018. 28(8):855-861.

• 24. Liu, Zhen*; Lu, Zongyang*; Yang, Guang*; Huang, Shisheng; Li, Guanglei; Feng, Songjie; Liu, Yajing; Li, Jianan; Yu, Wenxia; Zhang, Yu; Chen, Jia; Sun, Qiang#; Huang, Xingxu#. Efficient generation of mouse models of human diseases via ABE- and BE-mediated base editing. NATURE COMMUNICATIONS. June 2018. 9(1):2338.

• 25. Pawluk, April; Chen, Jia; Ji, Weizhi; Mali, Prashant. The Future of Genome Editing. CELL. May 2018. 173(6):1311-1313.

• 26. Li, Xiaosa*; Wang, Ying*; Liu, Yajing*; Yang, Bei*; Wang, Xiao; Wei, Jia; Lu, Zongyang; Zhang, Yuxi; Wu, Jing; Huang, Xingxu#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Base editing with a Cpf1-cytidine deaminase fusion. NATURE BIOTECHNOLOGY. Apr 2018. 36(4):324-327.

• 27. Lei, Liqun*; Chen, Hongquan*; Xue, Wei*; Yang, Bei*; Hu, Bian*; Wei, Jia; Wang, Lijie; Cui, Yiqiang; Li, Wei; Wang, Jianying; Yan, Lei; Shang, Wanjing; Gao, Jimin; Sha, Jiahao; Zhuang, Min; Huang, Xingxu; Shen, Bin#; Yang, Li#; Chen, Jia#. APOBEC3 induces mutations during repair of CRISPR-Cas9-generated DNA breaks. NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY. Jan 2018. 25(1):45-52.

• 28. Wang, Lijie*; Xue, Wei*; Yan, Lei*; Li, Xiaosa; Wei, Jia; Chen, Miaomiao; Wu, Jing; Yang, Bei#; Yang, Li#; Chen, Jia#. Enhanced base editing by co-expression of free uracil DNA glycosylase inhibitor. CELL RESEARCH. Oct 2017. 27(10):1289-1292.

• 29. Li, Guanglei*; Liu, Yajing*; Zeng, Yanting*; Li, Jianan; Wang, Lijie; Yang, Guang; Chen, Dunjin; Shang, Xiaoyun; Chen, Jia; Huang, Xingxu#; Liu, Jianqiao#. Highly efficient and precise base editing in discarded human tripronuclear embryos. PROTEIN & CELL. Oct 2017. 8(10):776-779.

• 30. Yang, Bei#; Li, Xiaosa; Lei, Liqun; Chen, Jia#. APOBEC: From mutator to editor. JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS. Sep 2017. 44(9):423-437.

• 31. Chen, Jia#; Anthony V. Furano#. Breaking bad: The mutagenic effect of DNA repair. DNA REPAIR. May 2015. 32:43-51.

Before Chen Lab

• Chen, Jia; Miller, Brendan F.; Furano, Anthony V.#. Repair of naturally occurring mismatches can induce mutations in flanking DNA. ELIFE. 2014. 3.

• Hu, Guang-Jing*; Chen, Jia*; Zhao, Xiao-Nan*; Xu, Jia-Jia; Guo, Dong-Qing; Lu, Ming; Zhu, Ming; Xiong, Ying; Li, Qin; Chang, Catherine C. Y.; Song, Bao-Liang; Chang, Ta-Yuan; Li, Bo-Liang#. Production of ACAT1 56-kDa isoform in human cells via trans-splicing involving the ampicillin resistance gene. CELL RESEARCH. 2013. 23(8):1007-1024.

• Chen, Jia*; Zhao, Xiao-Nan*; Yang, Li; Hu, Guang-Jing; Lu, Ming; Xiong, Ying; Yang, Xin-Ying; Chang, Catherine C. Y.; Song, Bao-Liang; Chang, Ta-Yuan; Li, Bo-Liang#. RNA secondary structures located in the interchromosomal region of human ACAT1 chimeric mRNA are required to produce the 56-kDa isoform. CELL RESEARCH. 2008. 18(9):921-936.


Address
230 Haike Road, Building L, Shanghai, 201210 China
Telephone
(86)-21-20685197